+38 097 833 8731

Локація

  • Львів, вул. Сихівська 16а

  • Львів, вул. Богдана Лепкого 12

  • Львів, вул. Сихівська 16а

  • Львів, вул. Богдана Лепкого 12

+38 097 833 8731

Локація

  • Львів, вул. Сихівська 16а

  • Львів, вул. Богдана Лепкого 12

  • Львів, вул. Сихівська 16а

  • Львів, вул. Богдана Лепкого 12

ЗАТВЕРДЖЕНО:
ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ ГЕРЯК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг

м.Львів «1» січня 2020 року

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ГЕРЯК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ (реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - 3334303275, місце проживання зареєстровано за адресою: Україна, місто Львів, вулиця Зубрівська, будинок 25А, квартира 69, зареєстрований Фізичною особою-підприємцем 21 вересня 2016 року, № запису 2 415 000 0000 076482), надалі – Виконавець, публікує цей договір про надання послуг, який є публічним згідно зі ст.ст.205, 633 Цивільного кодексу України та має відповідну юридичну силу.
Згідно зі ст.ст.641, 642 Цивільного кодексу України повним і беззастережним прийняттям умов цього публічного договору про надання послуг (далі - Договір) є звернення фізичної особи, надалі – Замовник, до центру фізичної терапії “Zarpa” Фізичної особи – підприємця Геряка Юрія Володимировича для отримання послуг за цим Договором.
Використання послуг передбачає згоду Замовника з правилами та іншими умовами, викладеними у цьому Договорі. 

Визначення термінів

У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в наступному значенні:
Послуги - всі послуги, які надаються Виконавцем за умовами цього Договору, до яких відносяться: фітнес-тренування, комплексні програми занять, масажні послуги, реабілітаційні послуги тощо.
Центр фізичної терапії “Zarpa” – заклад, де надаються послуги з фізичної реабілітації, розташований за адресою: Україна, місто Львів, вулиця Сихівська, буд.16А та Б. Лепкого, буд.12, кв.10, надалі - Центр.
Правила - Правила внутрішнього розпорядку Центру, затверджені Виконавцем.
Первинна ідентифікація - процес під час якого Виконавець отримує від Замовника його персональні дані, та заносить такі дані до власної бази даних, з метою виготовлення Картки Центру.
Персональні дані Замовника - відомості чи сукупність відомостей про особу Замовника, до яких відносяться прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, дані про стан здоров’я Замовника, а також інша інформація, яка стосується особи Замовника та може бути використана Виконавцем з метою ідентифікації особи Замовника.
Комерційна таємниця - будь-яка інформація, що стосується специфіки діяльності Виконавця, порядку надання Виконавцем послуг, матеріально-технічної бази Виконавця тощо.
Конфіденційна інформація - будь-яка інформація, яка стала відома Замовнику у зв'язку із укладенням цього Договору, його знаходженням на території Центру, яка не відноситься до особи Замовника, і не має ознак комерційної таємниці, в тому числі, але не виключно, персональні дані та будь-яка інша інформація про осіб, які користуються послугами Виконавця, працівників та будь-яких відвідувачів Центру.
Персональний графік занять - графік, в якому визначається перелік послуг, календарна дата та точний час, коли Замовник повинен з'явитися до Центру для отримання таких послуг, який є обов'язковим для виконання Замовником.
Платник - будь-яка особа, яка оплачує надані Замовникові послуги.
Підписання Замовником – це будь-які документи, які передбачають їх підписання Замовником, підписуються Замовником виключно особистим підписом Замовника.
Реєстрація Замовника - процес фіксації часу і факту прибуття Замовника, у зв'язку із виконанням умов цього Договору, здійснюється в зоні рецепції Центру.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується на умовах і в строк, визначених цим Договором, надати Замовникові на платній основі послуги згідно усного або письмового звернення Замовника, а Замовник зобов’язується їх прийняти та оплатити на умовах і в строк, встановлені цим Договором, відповідно до затвердженого Переліку платних послуг, які надаються Центром фізичної терапії “Zarpa”.
1.2. Надання послуг Виконавцем здійснюється відповідно до затверджених в Україні стандартів, нормативів та інших методик, визначених законодавством України.
1.3. Замовник, перебуваючи у Центрі, зобов’язується дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку Центру, затверджених Виконавцем (надалі - Правила).
1.4. Обсяг та вид послуг визначаються загальним станом здоров’я Замовника, технічними можливостями Центру.

2. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Замовник має право:2.1.1. Отримати послуги на умовах визначених цим Договором.2.1.2. Отримати в доступній формі повну та достовірну інформацію про стан свого здоров’я, мету запропонованих заходів, у тому числі про наявність ризику для життя та здоров’я, можливі ускладнення, що можуть виникнути в результаті надання послуг.   2.1.3. Відмовитись від отримання замовлених послуг, в будь-який момент дії Договору, здійснивши оплату за фактично надані Центром послуги.2.2. Замовник зобов’язаний:2.2.1. Своєчасно з’явитися до Центру для отримання послуг. 2.2.2. Повідомити Виконавцеві достовірні дані про свою особу, а також надати можливість зробити копії документу, який посвідчує особу Замовника (у разі потреби).2.2.3. До початку отримання послуг за цим Договором, надати працівникам Центру всю відому інформацію про стан свого здоров'я, симптоми, наявність медичних протипоказань, іншу інформацію, яка має значення для визначення порядку та методів надання послуг.2.2.4. Ознайомитись із Правилами внутрішнього розпорядку Центру, та не порушувати їх вимоги, незалежно від стадії надання послуг, під час отримання консультації, замовлення послуг, обміну інформацією, в усіх випадках перебування Замовника на території Центру.2.2.5. Сплатити вартість наданих Центром послуг відповідно до затвердженого Переліку платних послуг, які надаються Центром фізичної терапії “Zarpa”.2.2.6. Точно і своєчасно виконувати приписи та рекомендації тренерів Центру.2.2.7. Не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, яка стала відома Замовнику у зв'язку з укладенням та виконанням цього Договору, та містить комерційну таємницю або являється конфіденційною інформацією.2.3. Виконавець має право:2.3.1. Отримувати, зберігати та використовувати отриману інформацію про Замовника для надання послуг.2.3.2. Відмовити у наданні послуг Замовнику в будь-який момент чи призупинити надання Замовникові послуг, в наступних випадках:- при наданні Замовником Виконавцеві та (або) працівникам Центру неповних та (або) недостовірних даних про свою особу та(або) стан свого здоров'я;- при виявленні у Замовника під час тренувань захворювань чи станів, при яких працівники Центру не можуть надавати послуги;- при невиконанні Замовником рекомендацій тренера, якщо це буде загрожувати життю чи здоров’ю Замовника;- в разі відмови Замовника пройти, необхідні для уточнення діагнозу та об'єктивної оцінки загального стану здоров'я, обов'язкові обстеження визначені МОЗ України;- при порушені Замовником Правил, визначених п. 1.3. цього Договору.2.3.3. Надавати на вимогу Замовника всю необхідну документацію, що стосується предмету цього Договору.2.3.4. Вести облік видів, обсягів, вартості наданих Замовникові послуг, а також суми оплачених Замовником грошових коштів за надані послуги.
2.4. Виконавець зобов’язаний:
2.4.1. Інформувати Замовника про вартість, мету, терміни надання послуг, ефективність обраних методів (технологій), а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.
2.4.2. У доступному вигляді ознайомити Замовника з інформацією, а також документацією.
2.4.3. Надати послуги якісно, кваліфіковано та відповідно до вимог і стандартів.
2.4.4. Надати Замовникові довідки та інші документи передбачені чинним законодавством України, після оплати вартості отриманих послуг.
2.4.5. Забезпечити захист (збереження, нерозголошення третім особам тощо) інформації, що стосується персональних даних Замовника згідно з чинним законодавством України.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Послуги надаються фахівцями Центру.3.2. З метою визначення порядку та способів тренувань, Виконавець здійснює консультацію Замовника. Якщо в ході такої консультації, виникне необхідність у проведенні клініко-діагностичних досліджень з метою встановлення (уточнення) діагнозу чи стану здоров’я Замовника, Замовник зобов’язаний звернутись у заклади охорони здоров’я для встановлення (уточнення) діагнозу чи стану здоров’я Замовника, про що надати Виконавцю відповідні документи та заключення.3.3. Вартість послуг, які надаються за цим Договором, визначається відповідно до затвердженого Переліку платних послуг, які надаються Центром фізичної терапії “Zarpa”.3.4. Замовник оплачує надані послуги Виконавцю у порядку і в строки, визначені цим Договором.3.5. Оплата послуг Замовником свідчить, що послуги йому надані у повному обсязі, відповідно до умов Договору і з приводу отриманих послуг в нього відсутні будь-які претензії до Виконавця.3.6. У разі відсутності працівника Виконавця з поважної причини (хвороба, відрядження, відпустка тощо), Виконавець надає Замовнику послуги шляхом залучення іншого працівника Виконавця, який має відповідну кваліфікацію.

4. ПОРЯДОК І СТРОКИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. Оплата здійснюється Замовником у гривнях у день надання кожної окремої послуги, відповідно до затвердженого Переліку платних послуг, які надаються Центром фізичної терапії “Zarpa”, на поточний рахунок Виконавця, або готівкою через касу Виконавця.4.2. Послуги можуть бути оплачені як Замовником, так і Платником в інтересах Замовника.4.3. Замовник зобов’язується ознайомитися з затвердженим Переліком платних послуг, які надаються Центром фізичної терапії “Zarpa” до отримання послуги.4.4. Кошти сплачені Замовником не підлягають поверненню, у разі належного виконання умов Договору Виконавцем. 4.5. У разі односторонньої відмови Замовника від послуг (не з’являється на тренування з будь-яких причин, тощо), Виконавець не повертає сплачені Замовником кошти.4.6. У разі не попередження Замовником Виконавця про неможливість отримати послугу не менше ніж за 3 години до початку її надання, послуга вважається наданою у повному обсязі та кошти за неї не повертаються Замовнику.4.7. У випадку, якщо замовлена послуга не надається Замовнику у повному обсязі через об’єктивні медичні причини (неможливість отримати послугу довше ніж місяць), вартість ненаданої послуги (частини послуги) може бути повернена Замовнику впродовж десяти банківських днів або перереєстрована на іншу особу, шляхом подання письмової заяви Виконавцю.

5.Терміни дії абонементів, сертифікатів на послуги та умови відновлення їх дії.

1. ● Абонемент на масаж 10 сеансів (25,30,45,60 та 80 хв, апаратний масаж, масаж обличчя) – 30 днів - на активацію, 45 днів - на відвідування після активації, 14 днів на "замороження" абонементу.● Абонемент на масаж 15 сеансів (25,30,45,60 та 80 хв, апаратний масаж, масаж обличчя) - 30 днів- на активацію, 60 днів на відвідування після активації, 14 днів на "замороження" абонементу.● Абонемент на персональні тренування - 11 занять - 30 днів на активацію, 45 днів - на відвідування після активації, 14 днів на "замороження" абонементу.● Абонемент на персональні тренування -17 занять - 30 днів на активацію, 60 днів- на відвідування після активації, 14 днів на "замороження" абонементу.● Абонемент на персональні тренування- 30 занять - 30 днів на активацію, 105 днів - на відвідування після активації, 14 днів на "замороження" абонементу.*Терміни дії абонементів зі знижкою (акційних), спеціальних пропозицій відрізняються від загальних строків, умови та терміни дії таких пропозицій вказуються при створенні таких пропозицій, уточнюються замовником при купівлі та/або при оформленні такиих абонементів.Термін дії подарункових сертифікатів на будь-який вид масажу на активацію та відвідування складає в загальному 6 місяців. 
2. Умови відновлення абонементів:У разі закінчення строку дії абонементу з урахуванням терміну на активацію, для його відновлення, потрібно доплатити різницю у вигляді суми коштів знижки на абонемент відповідно до цін в день відновлення абонементу. Наприклад: ціна сеансу при разовій оплаті масажу - 500 грн., собівартість такого сеансу за умови придбання абонементу на 10 сенансів вартістю 4200 грн. -420 грн., надана знижка складає- 800 грн., цю суму потрібно доплатити, щоб відновити дію абонементу, дія відновленого абонементу - 360 днів з моменту його оформлення, після завершення цього періоду усі залишки по відвідуванню в абонементі анульовуються без можливості до їх повторного відновлення.3. Умови списання коштів з депозитного рахунку клієнта\Замовника. Кошти, які не були використані на послуги або на товари Виконавця, підлягають автоматичному списанню через 12 місяців з моменту їх внесення на депозитний рахунок та унеможливлюють їх використання в подальшому.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ5.1. Сторони відповідають за збереження повної конфіденційності, яка передбачає збереження Виконавцем у таємниці персоніфікованої інформації про Замовника, забезпечення збереження конфіденційних даних про Замовника (стан здоров’я, назву та обсяг проведених заходів тощо), відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».5.2. Виконавець зобов’язується обмежити доступ до конфіденційної інформації осіб, які не мають повноважень від самого Замовника, чи відповідно до положень чинного законодавства.5.3. Збереження конфіденційної інформації має безстроковий характер. 5.4. Замовник надає свою згоду Виконавцеві на зберігання, обробку та використання його персональних даних, наданих при первинній ідентифікації Замовника, з метою: створення бази замовників Центру, створення документації, статистичних звітів, здійснення повідомлень інформаційного характеру виключно Замовнику, а також з усіх інших питань пов'язаних з виконанням умов цього Договору.5.5. Замовник надає згоду на використання Виконавцем телефонного номера, адреси електронної пошти, для надіслання повідомлень інформаційного характеру, поштової адреси з метою інформування Замовника, здійснення зв'язку із Замовником, надсилання повідомлень, текст яких може містити конфіденційну інформацію по відношенню до особи Замовника, стану його здоров'я, іншим чином бути пов'язаним з наданням послуг по даному Договору.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.6.2. Виконавець не несе відповідальності за ефективність тренувань та заходів, а також за негативні наслідки у разі:6.2.1. неприбуття чи несвоєчасного прибуття Замовника на заплановані візити;6.2.2. неповідомлення чи несвоєчасне повідомлення Замовником істотних відомостей про стан свого здоров'я, у т.ч. атипову побудову органів чи їх систем, наявність протипоказань, наявність захворювань;6.2.3. надання Замовником результатів аналізів, зроблених в медичних закладах, які не відповідають дійсній медичній картині (історії) хвороби;6.2.4. недотримання Замовником рекомендацій працівників Виконавця;6.2.5. порушення Замовником Правил.6.3. Виконавець несе відповідальність за якість проведення заходів і програм його штатними спеціалістами і залученими на підставі тимчасових трудових або інших угод позаштатними спеціалістами.6.4. Виконавець не несе відповідальності за можливі та допустимі ускладнення, що пов’язані з особливостями організму Замовника, невиліковсністю окремих хвороб або станів, об’єктивними життєвими обставинами чи порушеннями рекомендацій спеціалістів з боку самого Замовника. Однак навіть при зазначених обставинах Виконавець може прийняти на себе окремі зобов’язання з допомоги Замовнику.6.5. Усі спірні питання, що можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з його виконанням, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.6.6. У разі неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, спір підлягає розгляду у судовому порядку, згідно з чинним законодавством України.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин, які не залежать від волі Сторін і перешкоджають Сторонам виконати свої обов'язки за цим Договором (форс-мажорні обставини).7.2. Сторони вирішили до форс-мажорних обставин відносити: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси, інші природні та кліматичні явища), війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії, тяжка хвороба Замовника, яка об'єктивно перешкоджає йому виконати свої обов'язки по Договору, або є несумісною із визначеними послугами, технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі і т.п.), дії, бездіяльність або акти державних, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором, та (або) які перешкоджають нормальній діяльності Сторін, в тому числі, зміни в нормативній та законодавчій базі, яка регулює правовідносини Сторін в межах цього Договору.7.3. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок зазначених обставин, повинна проінформувати про це іншу Сторону, у строк не пізніше одного дня з моменту настання таких обставин, а також належним чином цей факт підтвердити.7.4. Якщо форс-мажорні обставини виникли під час надання послуг, Виконавець має право змінити послугу на альтернативну, або використати інше обладнання, якщо надання цієї послуги неможливо перенести на іншу дату.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Виконавцем послуг, визначених Переліком платних послуг, які надаються Центром фізичної терапії “Zarpa”.8.2. Замовник усно або письмово, звернувшись за отриманням послуг до Центру приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення Замовника за згодою Сторін, вважається датою укладення Договору з Замовником.8.3. Послуги, які надаються Виконавцем відповідно до умов цього Договору, повинні бути безпечними для здоров'я Замовника і відповідати вимогам законодавства України.8.4. Цей договір діє безстроково.8.5. Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників.8.6. Виконавець не має права відмовитися від надання послуг Замовникові за наявності у нього можливості (у тому числі технічної, організаційної тощо).8.7. Зміни до цього Договору вносяться Виконавцем в односторонньому порядку та оприлюднюються: на офіційному веб-сайті Виконавця: www.zarpa.com.ua та на паперових носіях у Центрі. У разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору оприлюдненими на офіційному веб-сайті та на паперових носіях Центру, пріоритет має примірник на паперових носіях.8.8. Сторони можуть припинити договірні відносини достроково на умовах, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.8.9. Всі документи пов'язані з виконанням умов цього Договору, які передбачають підписання та (або) посвідчення їх Замовником, вважаються чинними виключно при їх власноручному підписанні Замовником із власноручним написанням Замовником свого прізвища та ініціалів.8.10. Вся документація, що ведеться щодо Замовника, є власністю Виконавця. Видача довідок або інших документів здійснюється згідно з вимогами діючого в Україні законодавства та Правил.    8.11. Замовник розуміє і погоджується з тим, що вся інформація, яка розміщується на Інтернет ресурсах Виконавця (Інтернет сторінка Виконавця) носить лише інформаційно-рекомендаційний характер та не може трактуватися як документація, та як вказівка до її застосуванні по відношенню до особи Замовника.8.12. Перелік платних послуг, які надаються Центром фізичної терапії “Zarpa” затверджуються Виконавцем і розміщуються у доступному для Замовника місці в залі очікування та/або можуть бути надані Замовнику працівниками Центру, на першу вимогу.8.13. Замовник повідомляє про зміну його місця проживання, зміну будь-яких даних, даних документів, поданих при первинній ідентифікації Замовника, протягом не більш як 3 (трьох) робочих днів з дня відповідних змін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ,РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ 

Фізична особа – підприємець Геряк Юрій ВолодимировичМісце проживання зареєстровано за адресою: Україна, 79066, місто Львів, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО - 3334303275 Поточний рахунок UA37305290000026008011000715ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ЄДРПОУ 14360570, код банку 305299Телефон/факс +380 93 703 57 50